HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: Muslim Daily

Cute little girl correcting her Dad's Quran recitation mistakes

299 ratings | 13954 views
May Allah bless her and protect her, Ameen.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (25)
Bayazid Yafi (10 months ago)
Mash Allah
Sharaz Mughal (11 months ago)
Masha Allah
Abdul Kathern (11 months ago)
Masha ALLAH
Islamic Thoughts (1 year ago)
Very nice, I love it too much. This cute girl knows how to correct the mistake very beautifully. But I want to listen it completely.
https://www.youtube.com/watch?v=-Br1UvQgnMw cute little girl maryam completed her entire holy quran
Noyon Dawah (1 year ago)
Masha Allah.
Riyazahmed Shaikh (1 year ago)
If he adds to the Qur’an something that is not part of it deliberately – whether that is during the prayer or otherwise, then this is emphatically forbidden and the scholars have stated that whoever omits a letter of the Qur’an or substitutes a different letter or adds a letter has committed an act of kufr.  Al-Qaadi ‘Iyaad (may Allah have mercy on him) said:  The Muslims are unanimously that the Qur’an which is recited in all corners of the earth, and is written in the Mushaf between the two covers by the hands of the Muslims, from the beginning of Soorat al-Faatihah to the end of Soorat an-Naas is indeed the word of Allah and His Revelation that He sent down to His Prophet Muhammad (blessings and peace of Allah be upon him); that everything in it is truth; and that anyone who deliberately omits a letter of it, or substitutes one letter for another, or adds to it a letter that is not included in the Mushaf on which there is consensus, and there is consensus that it is not part of the Qur’an, has committed an act of kufr. End quote from ash-Shifa, 2/304-305; see also at-Taqreer wa’t-Tahbeer by Ibn Ameer al-Haaj, 2/215  It says in al-Mawsoo‘ah al-Fiqhiyyah, 35/214: The Qur’an is the word of Allah, the miracle that was sent down to the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him), and was transmitted by means of tawaatur (i.e., it was narrated from so many people by so many people that it is inconceivable that they could all have agreed upon a lie). It is haram to deliberately make mistakes in it, whether that changes the meaning or not, because its words and phrases are tawqeefi (i.e., to be accepted and recited as they were revealed, and they cannot be altered) and it was transmitted to us by means of tawaatur. It is not permissible to change any word of it by altering the vowels or changing the letters, replacing one letter with another. End quote.
nati princes (1 year ago)
MASHALLAH THIS GIRL IS SOO CUTE
Habeebat Oloyede (2 years ago)
P,lease do you know the name of the Man in this video, would love to hear his full Recitation of Ar-Rahmaan. Kindly share if you do. Thank you.
Tamazgha Tamsramt (2 years ago)
MashaAllah the child is very quick and intelligent Allahumma barik. May Allah grant her great understanding of Islam en grant her parents and her the highest ranks of jannah.
Nazzy T (2 years ago)
MashAllah Tabarak Allah
Shukri moalim (2 years ago)
mash Allah
ansari Abdul Aleem (2 years ago)
ماشاالله
suban allah mashallah alhamdulilah namete iselam
Adil Mirza (2 years ago)
most luckiest father in the face of earth.the great great gift from Allah subhan o tallah to this father.
Adil Mirza (2 years ago)
Allah o Akbar..
Saadi Saad (2 years ago)
Ma Shaa Allah.........and people criticizing should understand "are they bringing up their children according to Islam"!!!!!
a (2 years ago)
plz delete the video it's changing the meaning
a (2 years ago)
salams not right to make mistakes it changed the meaning
Adil Mirza (2 years ago)
a yess..but i think this is the miracle of quran even a child knows very well a minor mistake.
Taliberation (2 years ago)
as salamu alaikum wr wb akhi kareem it is not alowed to read the quran with mistakes even when it is for training. ask scholars there already fatawas on this issue barak allahu feekum
Kushtrim Gaxherri (2 years ago)
Është përhapur një video ku shfaqet një baba duke lexuar Suren "Er-Rahman", i cili e lexon qëllimisht gabim në mënyrë që ta korrigjojë e bija e tij e vogël, mirëpo kjo është një gjë e ndaluar Më poshtë keni Fetvanë e Komisionit të Përhershëm për Kërkime Shkencore dhe Fetva Pyetje: Cili është gjykimi ndaj atij që gjatë dhënies mësim qëllimisht gabon në leximin e Kur'anit, për arsye që të tërheqë vëmendjen e nxënësve, saqë ne i bëmë një vizitë një prej mësuesve, në shoqërinë e përgjegjësit të edukimit i cili e pëlqen këtë metodë në dhënien mësim, dhe na ka kërkuar që ta zbatojmë, ne e refuzuam këtë gjë, sepse kjo metodë nuk është e njohur në diktim dhe ndoshta nxënësve u ngulitet në kokë gabim, ju e dini se çfarë ndikimi ka tek fëmijët e vegjël kjo gjë, ku mosha e tyre nuk është më e madhe sesa tetë apo nëntë vjeç, na jepni një dobi Allahu ju bëftë dobi Përgjigje: bërja e gabimit qëllimisht në leximin e Kur'anit gjatë ushtrimit të nxënësve, me qëllim tërheqjen e vëmendjes së tyre nuk ka qenë e njohur tek asnjë prej selefëve të devotshëm, të cilët e kanë bartur Kur'anin, dhe ua kanë lexuar njerëzve, diktimi i Kur'anit nga ana e mësuesve për nxënësit është adhurim me të cilin afrohesh tek Allahu i Lartësuar, kështu që nuk lejohet të vish me të duke e lexuar jo në formën duhur, mësuesi i Kur'anit mundet që t'u drejtojë pyetje nxënësve të tij që t'i ndihmojnë ata në përforcimin e mësimit përmendësh dhe largimin e asaj që është e paqartë dhe kjo shmang atë që nxënësi të dëgjojë Ajetet jo në formën e duhur. Dhe nga Allahu vjen suksesi, ue sal Allahu ala nebijjina Muhamed ue ala Elihi ue sahbihi ue sel'lem 📚 "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" فتوى رقم ٢١٩٨٠ Përktheu: Abdur-Rahman Mema
Noorul Hassan (2 years ago)
Ma Sha Allah
Najwa Zahra (2 years ago)
❤❤❤
jsa jbsj (2 years ago)
masha Allah

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.