HomeЮморRelated VideosMore From: hearty2008

magic kapote-blakdyak

82 ratings | 106601 views
magic kapote
Category: Юмор
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (10)
Jake Alcantara (9 months ago)
comeback 2018 jan 27
Sepjo Wadada (11 months ago)
Still listening this song today. :)
Wennilyn Linabog (1 year ago)
omg,hahaha ??parang co.d.m,,,iwan ko kung ano yan hula-hula lang hahaha.....
Dodong Jamzki (1 year ago)
Hindi ko maintindihan ang lyrics nito nung bata pa ako. Ngayon alam ko na.
Anton Nimos (1 year ago)
RIP Blakdyak
Kenneth Lumbre (4 years ago)
idol talaga....
Aquafire Sailcolt (7 years ago)
ang galing talaga ng pinoy worldclass...thanks god i'm filipino......simple pero lalim ng bite...go go blakdyak..♥
Rasty Conahap (7 years ago)
hahahaha magic kapote nga.... isinabit pa para ma tuyo para gagamitin pa ulit sosonod pag sapit ng gabi hahaha
JurishzteR (9 years ago)
do the reggae haha
Catenea Lara (1 year ago)
orig..rastapilipinas...farewell my friend

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.